Logopedai:

  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, įvertina vaikų kalbos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • bendradarbiaudami su pedagogais, ugdytinių tėvais, šalina specialiųjų poreikių turinčių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • rengia ir naudoja logopedinės pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių turinčių vaikų kalbos ir kitiems komunikacijos  sutrikimams lavinti.