Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas

Lopšelio-darželio „Jūratė“ Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa 

Lopšelis-darželis „Jūratė“ vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio „Jūratė“ ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo”.

Įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 „Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo”.

Dalyvaujama Sąjungos programoje ,,Sveikas maistas – sveikas vaikas”, kuriai teikiama Europos Sąjungos finansinė parama.

Nuo 2015-01-01 įgyvendinama vaikų meninio ugdymo programa „Mažieji kūrėjai“.

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurios tikslas – padėti vaikams įgyti gebėjimų įveikti socialinius ir emocinius sunkumus, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinys vaikai, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, ugdomi pagal pritaikytas programas.