Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo kompetencijų aprašas

Lopšelio-darželio „Jūratė“ Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa 

Lopšelis-darželis „Jūratė“ vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio „Jūratė“ ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, parengtą pagal ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627.

Įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa, patvirtint LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Dalyvaujama vykdomoje Europos sąjungos finansinėje paramoje ,,Sveikas maistas- sveikas vaikas”.

Nuo 2015-01-01 įgyvendinama vaikų meninio ugdymo programa „Mažieji kūrėjai“.

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurios tikslas- padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinys vaikai, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, ugdomi pagal pritaikytas programas.