Lopšelio-darželio „Jūratė“ Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

 

Lopšelis-darželis „Jūratė“ vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio „Jūratė“ ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, parengtą pagal ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627.

Įgyvendinama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ programa, patvirtint LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, LR ŠMM ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147. programos pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

Nuo 2015-09-01 priešmokyklinukai bus ugdomi pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinant optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Nuo 2015-01-01 įgyvendinama vaikų meninio ugdymo programa „Mažieji kūrėjai“.

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse, kurios tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinys vaikai, vadovaujantis PPT rekomendacijomis, ugdomi pagal pritaikytas programas.