Naujienos

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-93
„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO,
PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU
NR. 1-312, PAKEITIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS

KARANTINO PASKELBIMO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 1-131

Panevėžys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Panevėžio miesto savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo
Nr. 1-93 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklose
nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-
312, pakeitimo ir atleidimo nuo mokesčio įstaigos reikmėms karantino paskelbimo laikotarpiu“ 2
punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Atleisti 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 207
paskelbto karantino laikotarpiu vaikų tėvus nuo mokesčio įstaigos reikmėms už ugdymo aplinkos
išlaikymą, jeigu vaikas nelanko įstaigos.“.

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas