Naujienos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372,

Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje „Jūratė“ organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Lopšelio- darželio  „Jūratė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu

  • Mokytojai Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ pateikia savaitės ar 2 savaičių ugdomąjį planą. Plane nurodoma savaitinė tema, ugdymosi sritys, uždaviniai. Veikla planuojama  pagal amžių, vaikų turimus gebėjimus, vadovaujantis  įstaigos ugdymosi programa. Uždaviniams pasiekti gali būti pateikta įvairi video medžiaga, eksperimentai,  aprašymai, žaidimai, muzikiniai kūriniai, užduotys įvairiems vaikų gebėjimams  

 

  • Sąveikaujama su tėvais, ugdytiniais įvairiomis bendru sutarimu pasirinktomis priemonėmis: per Facebook uždarąsias grupes, Online,  Messenger,  Viber, elektroninį paštą ir kt. priemonėmis. Užduotis galima siųsti Lietuvos paštu ar perduoti tėvams asmeniškai.

 

 

  • Pagalbos mokiniui specialistai ( specialieji pedagogai, logopedai) veiklą planuoja elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Paskiria vaikams individualias  ir grupines užduotis vadovaujantis Pagalbos vaikui planu ir ugdymosi programa. Užduotys pateikiamos su tėvais bendru sutarimu pasirinktomis priemonėmis: per Facebook uždarąsias grupes, Online,  Messenger,  Viber, elektroninį paštą ir kt. priemonėmis.

 

  • Užtikrinamas grįžtamasis ryšys. Tėvai skatinami dalintis atliktų veiklų nuotraukomis, video ir kt. Atliktų užduočių nuotraukas tėvai gali įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas matytų rezultatus. Mokytojų bendruomenė atvira tėvų pasiūlymams, idėjoms ir kt. Visa  ugdomoji medžiaga, atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, , talpinama el. dienyne  „Mūsų darželis“, gali būti skelbiama mokyklos tinklalapyje.

 

  • Savaitinių užduočių įgyvendinimas aptariamas, reflektuojamas,  ugdytinių pasiekimai  ir gairės ateičiai fiksuojami el. dienyne  „Mūsų darželis“.

 

  • Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams nuolat pateikiama aktuali informacija, konsultuojamasi, tariamasi telefonu, el.paštu,  per vidines žinutes el.dienyne „Mūsų darželis“.

 

 

Viešai prieinamas skaitmeninis turinys: