Naujienos

Panevėžio lopšelis-darželis „Jūratė“ skelbia atranką judesio korekcijos pedagogo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 0,5 etato, 13 val. per savaitę. Darbo sutartis neterminuota.

Pareigybės lygis – A2.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai judesio korekcijos pedagogui:

1. turėti aukštąjį pedagoginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ir kūno kultūros mokslų studijų srities ar sričiai prilyginamą išsilavinimą ir specialybę, suteikiančią teisę dirbti judesio korekcijos pedagogu;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos teisės aktus ir kitus ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą reglamentuojančius dokumentus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

3. išmanyti ikimokyklinio ugdymo programų ir pritaikytų ikimokyklinio ugdymo programų rengimo principus;

4. gebėti  nustatyti ugdytinių fizinio vystymosi ypatumus ir išmanyti gydymo judesiu, fizinės terapijos metodus ir priemones;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti su elektroniniu dienynu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

4. Kompiuterinio raštingumo pažymėjimo(ų) kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.

6. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami iki gruodžio 31 d. darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (adresu Palangos g. 28, Panevėžys ). Telefonas pasiteirauti (8 45) 465253.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas sausio 7 d. 10 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                         

Dalytė Milaševičiūtė