Naujienos

Panevėžio  lopšelis-darželis „Jūratė“  skelbia konkursą psichologo pareigybei užimti nuo 2020 m. lapkričio 3 d.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo užmokestis nustatomas Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į darbo stažą ir turimą kvalifikaciją.

 

 

  1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai psichologui:

1.1. aukštąjį  išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

1.2. gebėjimą teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;

1.3. gebėjimą  inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;

1.4. gebėjimą  bendradarbiauti su grupės auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais ir ugdytinių   tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant ugdytinių problemas.

1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti su elektroniniu dienynu.

 

 

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  4. Gyvenimo aprašymą
  5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

 

Dokumentai priimami iki spalio 20  d. 17 val. asmeniškai arba el. paštu: rastine@darzelisjurate.lt

 

Dokumentų originalai  pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2020 m.  spalio 29 d. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir/ar telefonu.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas                                                        

Dalytė Milaševičiūtė